Projecten

Peazumerlannen

De Peazemerlannen bestaan uit een zomerpolder, kwelder, dijken en slikken. Na inpoldering van het gehele begroeide gedeelte ontstond na een onverwachte doorbraak van de buitenste zomerkade in 1973 in het buitenste gedeelte een kwelder. De kwelder overstroomde daarna weer met grote regelmaat waarbij slib werd afgezet. Deze groeide mee met de zeespiegel. Het oostelijke deel van de zomerpolder is juist ingeklonken en bestaan in het voorjaar in toenemende mate uit ondiepe plassen, zodat er geen vogels op de grond broeden. De kwelder is jarenlang onbeweid gebleven en is nu zo begroeid dat het gebied ook minder geschikt is als broedgebied voor vogels.

Klimaatenveloppe
Er is een projectplan ingediend bij de klimaatenveloppes (ministerie van Economische zaken en klimaat). Het is een pilot om uit te zoeken hoe extra koolstof kan worden vastgehouden, juist door (getijde)dynamiek toe te laten. Bij opslibbing van de kwelder wordt namelijk CO2 vastgelegd.

Het plan omvat verkweldering van een deel van de zomerpolder, het terugzetten van een deel van de bestaande kwelder in successie en het optimaliseren van de beleefbaarheid. Met dit project beoogt men specifieke kennis te verzamelen over negatieve (erosie) en positieve (aanslibbing) posten in de koolstofbalans in het gebied en in de bijbehorende kosten. Voor dit project is financiering uit het Waddenfonds aangevraagd.

Kwelderherstel in beeld
Door een toegang van de zomerpolder naar de zee te maken, kan de polder weer opslibben en op natuurlijke wijze ophogen. Plan is dat het oostelijke deel van de zomerpolder, ongeveer een kwart van de zomerpolder, wordt opengesteld voor de zee. Hiertoe wordt de zomerkade van dit compartiment doorgraven en wordt een toeleidende geul aangepast. In de rest van de zomerpolder wordt de waterafvoer via klepduikers hersteld. Dit nieuwe kwelderlandschap wordt beter beleefbaar door de aanleg van een laarzenpad met infovoorziening.

Partners
Partners: It Fryske Gea, Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vogelbescherming, het dorp Paesens, vrijwillige vogeltellers.

Verwachte effecten

  • Natuurontwikkeling, waterveiligheid en recreatie.
  • Versterken broedgelegenheid weidevogels en wadvogels.
  • Verhogen recreatieve beleving.
  • Kwelderontwikkeling en vastlegging CO2. Op termijn kan dit gebied 350 ton CO2-eq/jr vastleggen.
  • Veiligheid en versterking van de functie van de achterliggende dijk.
  • Kennisontwikkeling voor vergelijkbare opgaven elders langs de Nederlandse en internationale waddenkust.

Meer informatie: