Projecten

Fochteloerveen en randzone

Herstel Fochteloërveen
Het Fochteloërveen is een van de belangrijkste resterende hoogveengebieden van Nederland (2600 ha). Hoogveenmossen kunnen heel veel water vasthouden en zo werken als natuurlijke spons. Bovendien kan hoogveen veel koolstofdioxide (CO2) vastleggen. Zo kan CO2 – een broeikasgas- uit de atmosfeer worden onttrokken. Bij verdroging vindt echter versnelde afbraak plaats waardoor de koolstof vrijkomt. Door vernatting stopt dit proces.

Sinds tientallen jaren zijn in het Fochteloërveen herstelmaatregelen uitgevoerd, gericht op de hydrologie van het gebied. Wijken en sloten zijn gedicht, bosopslag is verwijderd en het gebied is door damwanden en veendijken in compartimenten verdeeld om het regenwater beter vast te houden. Hierdoor konden het hoogveen en de natte heide uitbreiden. Daarnaast zijn er allerlei maatregelen getroffen in de randgebieden. Door een hogere waterstand in voormalige landbouwgebieden, vermindert de ontwatering in de natuurkern en wordt veenoxidatie tegengegaan.

Het gebied speelt ook een belangrijke rol als waterberging, waarbij veel zoet water kan worden vastgehouden. Enkele deelgebieden zijn opvangbekken bij een groot neerslagoverschot. De totale opvangcapaciteit is 106.000 kubieke meter. Dit betekent minder wateroverlast voor de omgeving.

Partners
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Marius Tonckensfonds, De Schuilinghoeve, waterschap Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest, provincie Drenthe, gemeente Oost-Stellenwerf.

Ondanks alle herstelmaatregelen bleek het droogterecord van 2018 toch grote delen van het Fochteloërveen verdroogden. Gewerkt wordt aan nieuwe herstelmaatregelen.

Overige informatie: